Locatie

Sporthal Olympia
Sportlaan 6, 3960 Bree

wegwijzer :

Vanuit Antwerpen : E313 richting Luik. In Lummen op het klaverblad richting Genk-Aken op de E314 tot afrit 29.
Hier neemt u richting Helchteren. In Helchteren draait u rechts op de N719. Via Meeuwen rijdt u naar Bree. In Bree rijdt u op de rotonde rechts, de grote ring op richting Kinrooi-Maaseik.
Neem daarna op de 2 de rotonde de derde afslag (ring). U blijft de ring volgen tot volgende verkeerslichten. Net voor deze lichten rechts ligt de sporthal.

Vanuit Brussel : Richting Leuven de A2 richting Genk-Aken tot afrit 29. Hier neemt u richting Helchteren. In Helchteren neemt u rechts de N719 richting Meeuwen.
In Meeuwen rijdt u richting Bree. In Bree rijdt u op de rotonde rechts, de grote ring op richting Kinrooi-Maaseik.
Neem daarna op de 2 de rotonde de derde afslag (ring). U blijft de ring volgen tot volgende verkeerslichten. Net voor deze lichten rechts ligt de sporthal.

Vanuit Maaseik : U rijdt via Kinrooi richting Bree. De eerste weg nà de brug over de Zuid-Willemsvaart rijdt u rechts. Op de ring rijdt u rechts tot aan de volgende verkeerslichten. Net voor deze lichten rechts ligt de sporthal.

Info

Opening deuren     : 19:30
Start evenement     : 20:00
Sluiting inkom        : 01:00*
Sluiting kassa         : 01:30
Sluiting toog          : 02:00
Einde evenement   : 02:30

1 Consumptie (bon)  = 2€ 
Vestiaire = 2€

*Indien genoodzaakt is eerdere sluiting mogelijk.

Bier (tap)          = 1 bon
Kriek                 = 1 bon
Pax                    = 2 bonnen
(1b is waarborg flesje)
Ops-Ale            = 2 bonnen
(1b is waarborg flesje)
Frisdrank          = 1 bon
Redbull            = 2 bonnen
Wijn  (W/R)      = 2 bon
Cava                 = 2 bonnen
Huiscocktail      = 3 bonnen

Gin-Tonic                     = 3 bonnen
W/R Vodka-Redbull     = 3 bonnen
Pasoa-orange              = 3 bonnen
Vliegend hert              = 3 bonnen
(jagermeister-redbull)

Shot:
jagermeister

Chips (zout/paprika) = 1 bon

Frietkraam aanwezig.

Voorverkoop* Ticket : €12
Kassa ticket** : €15

*Verkoop online kan tot en met 9 Februari 2022. 
*Voorverkoop stopt 17/02/2022.

**Onder voorbehoud, VOL = VOL!

Algemene regels en voorwaarden:

Algemeen:

 1. Personen die het evenemententerrein betreden dienen dit reglement door te nemen en de bepalingen te aanvaarden en na te leven.
 2. Het toegangsbewijs of de pas is niet inwisselbaar of terug betaalbaar door de organisatie.

 3. De toegang tot het evenemententerrein is verboden terrein of wordt geweigerd aan personen die:

  • Duidelijk onder invloed bent van alcohol, drugs of een ander stimulerend middel;

  • Eerder zijn uitgesloten van evenementen, opgelegd door de organisator of de administratieve of gerechtelijke autoriteiten;

  • Door manifest gedrag te tonen de bedoeling te hebben de openbare orde te verstoren of zulks uit te lokken door aan te zetten tot geweldpleging, haat, woede enz.;

  • Weerstand bieden aan de controle en de niet-systematische huiszoeking door de bewakers en veiligheidsdiensten van het evenement;

  • Weigeren om voorwerpen aan te geven die door de veiligheidsdiensten van het evenement als gevaarlijk of verboden worden beschouwd (zie punt 5);

  • Op enigerlei wijze handelen in strijd met de bepalingen van één of meerdere artikelen van dit huishoudelijk reglement.

    

 4. Elke houder van een toegangsbewijs of een speciale toelating die het evenemententerrein wenst te betreden, moet zich onderwerpen aan de validatie van het toegangsbewijs of de speciale toelating. Het betreden van het evenemententerrein impliceert een mogelijke zoektocht. De beveiligers kunnen de houders van een toegangsbewijs of speciale toelating van hetzelfde geslacht vragen zich vrijwillig te onderwerpen aan een oppervlakkige inspectie van kleding en bagage, om voorwerpen op te sporen die, wanneer ze naar het evenemententerrein worden gebracht, het verloop van het evenement kunnen verstoren. het evenement, de veiligheid van de andere evenementgangers in gevaar brengen en de openbare orde verstoren. De beveiligers kunnen verzoeken om afstand te doen van deze objecten.

   

 5. Het is voor houders van een toegangsbewijs of een speciale toelating die zich aan de ingang van het evenemententerrein melden, alsmede de op het evenemententerrein aanwezige personen, verboden de volgende voorwerpen mee te (laten) brengen of in bezit te hebben:
  • Eigen drank of eten, flesjes, glazen, drugs of genotsmiddelen en dergelijke;

  • Mensen die om medische redenen voedingsstoffen of medicijnen nodig hebben (bijvoorbeeld diabetes) moeten in het bezit zijn van een medische verklaring;

  • Deodorant of parfum in grote flessen of sprays (cosmetica in normale vorm en grootte zijn toegestaan ​​(max. grootte 50ml);

  • Elk apparaat (paraplu, zonnescherm, statief voor (film)camera, wandelstok) dat door de veiligheidsdiensten als gevaarlijk wordt beschouwd voor de andere bezoekers van het evenement kan worden geweigerd;

  • Projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasvormige vorm;

  • Ontvlambare producten of materialen, sprays; – pyrotechnische voorwerpen zoals Bengal Fire, enz.;

  • Elk wapen of gevaarlijk, scherp voorwerp of voorwerp dat op een dergelijke manier zou kunnen worden gebruikt (stokken, kettingen, steek- of stootwapens en dergelijke);

  • Als het kan worden gebruikt als middel om de openbare orde te verstoren, de veiligheid van de menigte in gevaar te brengen en/of schade toe te brengen aan personen en goederen;

  • Dieren zijn niet toegestaan ​​op het evenemententerrein.

    

 6. Op het evenemententerrein is het voor houders van een toegangsbewijs of een speciale toegang ten strengste verboden om:
  • Probeer ontoegankelijke gedeelten te betreden of zich in ontoegankelijke gedeelten van de site te bevinden in overeenstemming met het toegangsbewijs of de speciale toelating, zoals productieruimten, artiestenloges, neutrale en VIP-zones, perskamers, kantoren, backstage, enz.;

  • Het beklimmen van tenten, constructies, hekken, afsluitingen, lichtmasten, tafels, banken of enige andere infrastructuur van het terrein;

  • De in-, uitgangen en evacuatieroutes te belemmeren en daar langer te blijven dan strikt noodzakelijk voor het betreden of verlaten van het terrein;

  • Zich te vermommen of niet erkend te worden, de openbare orde te verstoren en de veiligheid van het publiek in gevaar te brengen;

  • Dranken, etenswaren of enig ander product verkopen of op de markt brengen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de organisator;

  • Gooien of schieten met een voorwerp of vloeistof of enig ander product in losse of gasvormige vorm;

  • Roken in ruimtes waar niet gerookt mag worden;

  • In het openbaar plassen;

    

 7. Teksten, symbolen, afbeeldingen, gebaren en obscene taal die aanzetten tot racisme, vreemdelingenhaat, provocatie en discriminatie zijn verboden. 
 8. Bezoekers dienen op het evenemententerrein te allen tijde de aanwijzingen van de organisator of zijn aangestelde of gemandateerde personen op te volgen. Bij niet nakomen volgt verwijdering van het evenemententerrein. Indien nodig kan de organisator een beroep doen op de politie. De houder van een toegangsbewijs verbindt zich ertoe zich te houden aan de instructies opgelegd door de organisator in het kader van de openbare rust en veiligheid tijdens het evenement. Bezoekers die om een ​​van de hiervoor genoemde redenen van het evenemententerrein worden verwijderd, wordt de toegang tot het evenemententerrein voor de rest van het evenement ontzegd, ook als zij in het bezit zijn van een nieuw toegangsbewijs of speciale toegang. Indien de organisator iemand de toegang tot het evenemententerrein ontzegt, heeft eerstgenoemde het recht om die persoon zijn toegangsbewijs te ontnemen en die persoon verdere toegang te ontzeggen om te voorkomen dat die persoon probeert het terrein te betreden. Indien de organisator die persoon van het terrein laat verwijderen, is de eerste niet verplicht het toegangsbewijs terug te betalen.
   

 9. Om veiligheidsredenen behoudt de organisator zich het recht voor om:

  • Het evenement onderbreken of stoppen;

  • Aan het einde van het evenement de bezoekers voorlopig op het terrein houden;

  • Het terrein geheel of gedeeltelijk verlaten;

  • De toegang tot het terrein ontzeggen ongeacht het bezit van een geldig toegangsbewijs. De organisator kan genoodzaakt zijn het programma of de dienstregeling van het evenement te wijzigen. In dit geval blijft het toegangsbewijs geldig en is het niet inwisselbaar of terug betaalbaar.

    

 10. Iedereen die het evenemententerrein betreedt, gaat ermee akkoord dat hij of zij gefotografeerd en gefilmd mag worden en dat de beelden geregistreerd en opgeslagen kunnen worden. Deze foto’s of beelden kunnen door de organisator worden gebruikt om het evenement te promoten. Het registreren en opslaan van deze beelden door de politie en/of organisator vindt tevens plaats met als doel de handhaving en naleving van de veiligheid op het evenemententerrein te waarborgen. De verwerking van de beelden heeft tot doel misdrijven en overtredingen van deze interne regelgeving te voorkomen en de daders op te sporen en te bestraffen door middel van identificatie.

   

 11. Iedereen die ziek is of symptomen zoals koorts vertoont, kan alsnog de toegang worden geweigerd. Neem je verantwoordelijkheid en bepaal zelf op welke manier je veilig mee wilt feesten. 

   

 12. De organisatie laat dit evenement alleen plaatsvinden als er geen social distancing regels zijn die de overheid tegenwerkt. Mochten deze regels (terug) van toepassing zijn, dan zal de organisatie besluiten het evenement te verplaatsen naar nog te bepalen datum. Alle tickets worden automatisch overgezet naar dit evenement. Er vindt geen restitutie plaats.

   

 13. Wanneer mondkapjes weer verplicht worden BINNEN de zaal, kan de organisatie besluiten het evenement uit te stellen naar een nog te bepalen datum. Alle tickets worden automatisch overgezet naar dit evenement. Er vindt geen restitutie plaats. Het kan nodig zijn om een ​​mondkapje te dragen voordat je het evenement betreedt, bijvoorbeeld in de rij bij de ingang. Je bent altijd vrij om een ​​masker te dragen als je je daar prettiger bij voelt.

Verboden voorwerpen:

De volgende voorwerpen zijn verboden op het evenement: eigen eten en drinken, spuitbussen, drugs, glas, blikjes, plastieken flessen, wapens, vlaggen van voetbal clubs, stokken, wandelstokken (medische krukken en hulpmiddelen uitgezonderd), spandoeken, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek-, vuur- of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen worden aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, verstuivers, vuurwerk, vloeistoffen, fakkels, en eender welk ander voorwerp dat door de organisatie als gevaarlijk kan worden beschouwd.

Decoratie:

Elk jaar besteedt de organisatie veel moeite en mankracht in het omtoveren van de locatie tot een sfeervolle ruimte. Wij vragen aan iedere bezoeker om daar respect voor te hebben. Vernieling van de decoratie zal leiden tot de verwijdering van het evenement. Toegang zal geweigerd worden tijdens de rest van het evenement. De organisatie behoudt het recht om een klacht in te dienen.

ZERO TOLERANCE DRUGS BELEID

Bigfoot – the party & cv De Kwaartjeslummels hanteren een absoluut zero tolerance beleid met betrekking tot drugs!
Het is verboden om op het evenement drugs te gebruiken, te verhandelen en/ of te bezitten. Bij constatering hiervan zal je van het evenement worden verwijderd. Hier wordt dan ook streng op toegezien en in voorkomende gevallen worden deze overgedragen aan de politie. 

Aanwijzingen en instructies van het (beveiligings) personeel dienen direct opgevolgd te worden. Bij verdenking of op het hebben van verboden of gevaarlijke wapens kan de beveiliging je staande houden.

Promotie: flyers & posters

Indien u promotie wenst te maken voor een eigen evenement contacteer ons, wij bieden tevens ook de mogelijkheid om een reclameplaats aan te kopen. 

We hebben diverse mogelijkheden, we vinden samen een oplossing.

Meer info: 
info@kwaartjeslummels.com – onderwerp reclame bigfoot

Aansprakelijkheid:

De evenement organisator is niet aansprakelijk voor ongelukken, schade, diefstal of andere ongevallen met voertuigen of personen.

 Elke persoon die het evenementterrein betreedt verklaart zich akkoord dat hij kan worden gefotografeerd en gefilmd en de beelden kunnen worden geregistreerd en opgeslagen. Deze foto’s of filmbeelden kunnen door de organisator gebruikt worden om promotie te voeren voor het evenement. Het registreren en het opslaan van deze beelden door de politiediensten en/of organisator gebeurt ook in de optiek om de handhaving en de naleving van de veiligheid te verzekeren op het wvenementterrein. De verwerking van de beelden heeft tot doel de misdrijven en de inbreuken op dit huishoudelijk reglement te voorkomen en op te sporen, en hun sanctie mogelijk te maken door de identificatie van de daders. Foto’s of films die door de bezoekers op het terrein genomen worden tijdens evenement mogen niet voor commerciële of openbare doeleinden gebruikt worden, tenzij met schriftelijke toelating van de organisator.

Contactinformatie

Secretariaat Kwaartjeslummels

Adres
Cobbestraat 6,  3960 Bree
Telefoon
(+32)0471 034912

E-mail
info@kwaartjeslummels.com

Overige informatie